az  E 60-as tőszomszédságában Segesvárt elhagyva Brassó felé  haladunk de ezúttal nem térünk le Héjjasfalvánál a jól ismert , dombok között  kanyargó udvarhelyi útra , hanem az innen 10 km-re levő  Szászkézd erődtemploma előtt állunk meg .   

       

A későbbi szász bútorfestő központot első ízben1309-ben „Kizd " formában említik „György kizdi plébánosról” lévén szó.1345-ben Kezd ,Kyzdy, 1459-ben Zaazkezd ,1460-ban Zazkizd-ként fordul elő. Lakói eredetileg  a későbbi Kézdiszéken letelepedett székelyek voltak .                               
A jelenlegi templom  egy 13.sz-i háromhajós románkori bazilika alapjaira épül. Ezt 1493-al kezdve későgót csarnoktemplommá alakítják át .A szentély külső falán - mennyezetmagasságban - csonka felirat maradt ránk.: „ Ihesus Vrist...1496...” , ami a szentély gótikus átalakításának befejezését jelenheti : Ihesus Vrist...1496

  templombelső A szentségtartó fülkét faragott kőbordák,tornyocskák magasítják -díszítik. Néhány ablak megőrizte későgót faragott kődíszeit . Kapui csúcsívesek .

     díszes szentségtartó fülke  

1500-tól kezdődik  el a templom erődítése , amikor az oldalhajókat lebontják , a csarnok és a szentély fölé kívülről árkádokkal és 22 támpillérrel erősített  védőemeletet húznak .Ebbe a rendszerbe bevonják a sekrestyét is. 1525-ben fejezik be az átalakításokat .

                                      

Az eredelileg bástyának készült jelenlegi  óratoronyra 1667-ben két emeletet húznak és a segesvárival vetekedni akaró sisakkal látják el . Két méter vastag falai zárt védőfolyósót rejtenek , a két emelet minden oldalán hat lőrés nyílik . A déli oldalán található fafigura ,a „ Bogdán” negyedóránként dobszóval jelezte az idő múlását . A tornyot és templomot kerítő egykori  várfalat a 19.sz.-ban bontották le.  

A templom „ egykori pillérfőiből kettőt megőrzött.Ezek nagysága,formája,spiráldíszítése a nagydisznódi templom nyugati kapuján látható oszlopfőkkel azonos,s így kormeghatározó : keletkezése a XIII.század elejére, vagyis az itteni szász telepítés kezdetére esik.”   (Léstyán)       Szóbanforgó oszlopfők jelenleg  az oltárra vannak elhelyezve :

      
       szászkézdi oszlopfők      
  
               
 nagydisznódi oszlopfő


A templomhajót fakarzat futja körbe. Részleges feltárások nyomaiból egyértelműen megállapítható , hogy a karzat ill. szószék egyik első festője az az Umling Lőrincz lehetett , aki későbbi munkássága során Kalotaszeg  templombelsőinek meghatározó jellegét adta . ( Umling Szászkézden született ,Segesváron tanult és kolozsvári polgárként halt meg.. Munkássága az 1742-1787 közötti  időszakra tehető. )

 

    Umling-oltár
  

 

   Umling Lőrinc egyik korai munkájaA helységtől 1 km-re nyugati irányban fekszik a környék falusi lakossága által a 14.sz.-ban épített parasztvár. ( az é-ny. kapu külső falán az 1347-es évszám valószínüleg az építkezés kezdetének idejét jelezte.) Hat négye-meletes tornya és 10 m magas falai homokkőből épültek , melyeknek jórészét a környék lakossága  hordta .el az utóbbi évtizedekben , építkezési célból.
    parasztvar.jpg (158590 Byte)     kilatas.jpg (201597 Byte)          legifelvetel.jpg (128821 Byte)

                       

Mára ezért nyoma sincs már a kaputoronynak , védőfolyósóknak , tetőburkolatnak , kapunak és egyéb ,főleg fából készült építészeti elemnek . ( az 1990-es adatok a Kraft Verlag „Reisehandbuch Siebenbürgen” c. kiadványából illetve Léstyán „ Megszentelt kövek” c művéből származnak . A képeket a "Siebenbőrgen und seine Wehrbauten" c.1941-es kiadványból,illetve a SiebenbuergeR.de honlapról kölcsönöztem )

 szaszkézdi utcák


Álljanak  itt végezetül  a Szászkézd németnyelvű honlapjáról  kimásolt adatok :

Szászkézd evangélikus lakosságának számbeli           alakulása az emúlt 250 évben

1765 -ben        1008  lélek
1883 -ban        1285  lélek
1922 -ben        1351  lélek
1941 -ben        1186  szász 851 román,
                                        35 magyar , 54 egyéb
1966 -ban        1103  evangélikus
1978 -ban        1015
1984 -ben         841
1995 -re  már csak  70  evangélikus, tehát feltehetően németajkú élt a faluban , az ezred-fordulón  talán  60 sem !


Egyikük 2002 nyarán megmutatta        nekünk a templomot  
          Tanú    (tanúkra szükség van - és lesz)               


vissza        a főoldalra       a templomokhoz    a lap tetejére

                                                                              ©   Molnár Tamás  2003